small textbig text

kalk (meststoffen)

kalk: Algemene term voor gebonden calcium, bijv. calciumcarbonaat (CaCOģ, koolzure kalk). Kalk is een voorwaarde voor de groei van de ene plant, maar kan evengoed een remmende factor zijn voor de groei van andere plantensoorten. De door de aanwezigheid van kalk in de bodem ontstane Ph waarde heeft sterke invloed heeft op het gehalte van ijzer in voor de plant opneembare vorm. Kalkrijke gebieden hebben een flora van kalkminnende soorten, terwijl op zandgronden, verweringsgronden van graniet en zandsteen en in venen plantensoorten voorkomen die vaak uitgesproken kalkmijdend zijn.

Toevoegen van kalk (calciummineralen) aan de bodem hoeft niet alleen te gebeuren omdat anders een tekort aan kalk voor de gewassen ontstaat, maar ook om te voorkomen dat de bodem verzuurt of slempig wordt (bij regenval dichtslibt tot een slecht voor water doordringbare structuur).

Het toevoegen van kalk aan de druif heeft zin, als de grond waarin deze groeit te zuur is (zuur = te weinig kalk).

Druiven in verrijkte zeeklei, dus een grondsoort met rijkelijk kalk en verrijkt met organische stoffen hebben dat niet nodig. Maar in andere of twijfelgevallen is het altijd nuttig kalk toe te voegen.

In veel wijnstreken komt kalk van nature in grote hoeveelheden in de bodem voor. In de Champagne bestaan de heuvels uit krijtachtige bodem met een dun laagje leem. De wijnranken dringen diep door in de krijtrotsen (tot wel 5 meter diep) om de nodige voedingsstoffen en water te vinden.

Elke winter / voorjaar, kalk, beendermeel of slakkenmeel in de grond rond de druif werken (de maanden januari, februari en maart zijn meest geschikt om kalkmeststoffen uit te strooien). De hoeveelheid kalk is afhankelijk van de Ph waarde die in de bodem gemeten is. Doorgaans is een gift van 15 tot 20 kg per 100mē voldoende.

groenbemesting

groenbemesting: Verhoging van de vruchtbaarheid van landbouwgrond door het telen en vervolgens onderploegen van geschikte gewassen zoals raaigras, lupinen en klavers. Hierdoor verbetering van structuur, humusgehalte en water- en zuurstofhuishouding van de bodem; bij gebruik van vlinderbloemige planten ook verhoging van het nitraatgehalte.

bemesting

bemesting: Toevoegen van organische en/of anorganische stoffen aan grond om de bodemvruchtbaarheid op peil te brengen of te houden. Op bouwland zorgt men er zo voor dat de voedingsstoffen die via de gewassen aan de grond worden onttrokken, daar weer in terugkeren. Bemesting kan geschieden door het uitstrooien / versproeien van meststoffen of door groenbemesting. Dierlijke mest mag in veel gevallen niet meer worden versproeid, omdat een dusdanige toedieningswijze leidt tot een hoge ammoniakemissie. Met nieuwe technieken (mestinjecteur, zodenbemester) wordt de dierlijke mest direct in de grond gebracht.

compost

compost: Organische mest, ontstaan door broeiprocessen uit stads-, huis- en /of tuinafval. Bij grootschalige composteringen wordt het afval gesorteerd, op hopen gestort en bevochtigd, waardoor aërobe en anaërobe bacteriën het afval afbreken. Vermalen na voldoende omzetting levert compost dat in land- en tuinbouw wordt gebruikt. Goede compost bevat kleine hoeveelheden voedingsstoffen, die langzaam ten goede komen aan de planten. Een belangrijkere rol van compost is de verbetering van de structuur van bodems en van de waterhuishouding.

bodemstructuur

bodemstructuur: De onderlinge rangschikking en samenhang tussen de vaste bodembestanddelen, zoals klei, zand en humus. Men kan onderscheid maken tussen een dichte structuur: een bodem met veel vaste stof in kleine deeltjes en met weinig lucht en water, een korrelstructuur: een bodem met veel grove delen en veel lucht en weinig water in de bodem, en een kruimelstructuur: een bodem met een redelijk gelijke verdeling tussen vaste stof, lucht en water. De bodemstructuur is vooral bepalend voor de landbouwkundige waarde van de bodem. De structuur bepaalt of water, lucht en voedingsstoffen gemakkelijk de bodem kunnen binnendringen. Ook de ontwikkeling van plantenwortels wordt beïnvloed door de porositeit van de bodem.

soorten kalk

links naar meststoffen en hulpmiddelen:

  • - De Druivendokter -
  • stap voor stap informatie over aantastingen.
  • - DCM meststoffen en hulpmiddelen -
  • - ASEF meststoffen en bestrijdingsmiddelen -
  • - Lebosol meststoffen en bestrijdingsmiddelen -
  • - ECOstyle mest- bestrijdings- en hulpstoffen -