small textbig text

Accijns betalen voor wijn in Nederland binnen Europa:

Hier staan diverse verwijzingen, samenvattingen en uitsnedes van richtlijnen en wetgeving op het gebied van accijns heffing. Wij hebben hier te maken met Europese (EEG)-wetgeving en daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving. Leuk in dit verband is, dat ik net de samenvatting heb gelezen van de grondwet voor Europa (E U). Waarden en doelstelling zijn, de verzekering voor het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Ik heb oneindig gezocht naar een duidelijke stuk tekst, waarin je kunt lezen wie Europees gezien nu wat moet betalen aan accijns. Hoe is het eigenlijk geregeld voor alle Nederlandse hobby wijnbouwers? Ik hoop met de volgende teksten een klein beetje duidelijkheid te verschaffen, en uw zoektocht te vergemakkelijken.

Een leuk detail is, dat ik onlangs (16-09-05) van de belastingdienst een schrijven heb mogen ontvangen waarin een uiteenzetting is gegeven over de plichten van wijngaard eigenaren in zake de AGP en IVV vergunning. Als ik wijn of druivensap produceer en deze aan anderen ga leveren, `dan zal dit gevolgen hebben` zo schrijft de inspecteur der belastingen met een opgeheven typisch Hollands vingertje. Dit schrijven, gericht aan Wijngaard de wijnhoek, is voor mij voldoende bewijs dat de ambtenaren bij de belastingdienst ook van een wijntje houden want ik sta met mijn druiven hobby voor eigen genot nergens anders geregistreerd dan op mijn eigen website. Leuker kunnen ze het waarschijnlijk niet maken maar wel makkelijker...... het blijven per slot van rekening ambtenaren en wetgeving is wetgeving toch?


Wat zijn accijns goederen: (Accijns = verbruiksbelasting waaraan goederen zijn onderworpen)

alcoholische producten
parfum en toiletwater
tabak en tabaksproducten

Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen per 1 januari 2005

Toelichting

Op deze lijst vindt u de tarieven voor de aangifte van accijns en verbruiksbelastingen. Zodra de tarieven wijzigen, maakt de Douane een nieuwe tarievenlijst. Kijk voor de meest recente lijst op www.douane.nl. U vindt daar ook de tarievenlijsten die betrekking hebben op eerdere periodes.

Accijns van wijn:

Niet mousserend, alcoholgehalte is Tarief per hl

niet meer dan 8,5% 29,51
meer dan 8,5% maar niet meer dan 15% 59,02
meer dan 15% 102,68

Mousserend, alcoholgehalte is

niet meer dan 8,5% 38,16
meer dan 8,5% maar niet meer dan 15% 201,24

Accijns van tussenproducten

Niet mousserend, alcoholgehalte is Tarief per hl

niet meer dan 15% 72,89
meer dan 15% 102,68

Mousserend

201,24

Accijns van overige alcoholhoudende producten Tarief per hl

Per volumepercent alcoholgehalte bij 20C 17,75

Accijns en hobby:

Van een mede wijnbouwer kreeg ik te horen dat hij door de Douane was gebeld met het verzoek 50 Euro accijns te betalen voor de geschatte hoeveelheid wijn van 100 liter. Nog nooit had hij een fles wijn verkocht en was dat tot op heden ook niet van plan geweest. Na veel speurwerk heb ik in diverse richtlijnen het volgende gevonden. Als amateur mag je, zonder dat je accijnsplichtig bent, bier brouwen en (mousserende) wijn maken van druiven en van andere vruchten, op voorwaarde dat je die wijn of het bier zelf, of met familie en vrienden in de eigen huiselijke kring, drinkt.

In de Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken, leest men:

Artikel 6, 10 en 14

Onverminderd de voorwaarden die zij vaststellen met het oog op de eenvoudige toepassing van de vrijstelling, mogen de Lid-Staten vrijstelling van accijns verlenen voor bier dat door een particulier is geproduceerd en dat door de producent, de leden van zijn gezin of zijn gasten wordt geconsumeerd, mits hier geen verkoop mee gemoeid is.

In de Richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, leest men:

2.3.4. Alcoholhoudende dranken

Het merendeel van de transacties, zowel commerciële als particuliere, in het kader van de regeling veraccijnsde producten zijn intracommunautaire bewegingen van reeds tot verbruik uitgeslagen alcoholhoudende dranken. De sector van de alcoholhoudende dranken onderscheidt zich bovendien van de twee andere sectoren door de volgende

kenmerken:

de productie is gespreid over een groot aantal producenten
het productenassortiment is zeer ruim
de producten hebben een sterk geografisch karakter (typisch regionale producten, gecontroleerde benamingen van oorsprong, enz.).

De bovengenoemde kenmerken verklaren waarom er een grote vraag kan bestaan naar producten met specifieke kenmerken die zich niet in alle gevallen onder de regeling belastingentrepots bevinden. De lage belastingtarieven in bepaalde lidstaten (bijvoorbeeld het nultarief voor wijn), in samenhang met het feit dat deze alcoholhoudende dranken door een groot deel van de bevolking worden geconsumeerd, verklaren de talrijke zowel legale als illegale intracommunautaire bewegingen van deze dranken voor particuliere doeleinden.

Lees voor meer details en informatie de volgende artikelen:

Richtlijn92 / 83 / EEG
Voor eigen gebruik geen Accijns? (rechtsspraak)
Belastingdienst - Douane
Digitaal informatie platform (Wetgeving en Normalisatie)

Ondanks alle zorg die ik aan dit artikel heb gegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wet en regelgeving is een dynamisch proces. Kontroleer altijd de laatste stand van zaken bij de Belastindienst of de Douane in uw regio.